Reikwijdte van deze Privacy verklaring

JOHAN Sports respecteert jouw privacy. JOHAN Sports hecht grote waarde aan de bescherming van jouw gegevens en informeert jou graag hoe jouw Persoonsgegevens worden gebruikt. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op Persoonsgegevens verzameld met behulp van de JOHAN bewegingstracker, de hartslagmeter and door middel van het gebruik van de JOHAN Website en het JOHAN Online Platform.

Graag wijzen wij jou erop dat websites waar JOHAN Sports zich presenteert met een of meerdere zakenpartners beheerst worden door aanvullende of andere Privacy Verklaringen van deze zakenpartners.

 

Definities

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

JOHAN Sports verzamelt tijdens jouw gebruik van de JOHAN bewegingstracker, de hartslagmeter, het JOHAN Online Platform of door bezoek aan onze website, Persoonsgegevens van jou op de volgende wijze maar niet beperkt tot, wanneer jij:

 • De JOHAN Sports uitrusting draagt
 • Je data opgeslagen in de JOHAN Sports uitrusting upload
 • Een user account aanmaakt
 • Het JOHAN Online Platform gebruikt
 • Enquêtes en evaluatieonderzoeken ontvangt en invult
 • Een andere mobiele applicaties gebruikt voor (klanten)ondersteuning
 • Je inschrijft voor de nieuwsbrief
 • Een verzoek indient voor informatie of een demonstratie
 • Solliciteert
 • Ons een bericht stuurt

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verzamelen wij de volgende Persoonsgegevens van jou:

 • Informatie om met jou te communiceren, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Informatie om jou te identificeren, zoals je naam, geboortedatum, club, team, (spelers)positie
 • Informatie in verband met jouw account, zoals je gebruikersnaam, (geëncrypteerde) wachtwoord, betalingsinformatie, aankoop data, krediet en betalingsstatus en ondersteuningsverzoeken
 • Informatie over (jouw waarneming van) je eigen welbevinden, slaap, eetlust, spierpijn, humeur, stress, vermoeidheid en blessures
 • Informatie welke verband houdt met jouw fysieke prestatie zoals de intensiteit van de fysieke belasting en de intensiteit van jouw sprints
 • Informatie die verband houdt met jouw sollicitatie(procedure), zoals informatie verzameld tijdens het wervingsproces
 • Informatie die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Wij kunnen ook informatie van jouw verzamelen met behulp van diverse technologieën die verband houdt met jouw gebruik van het JOHAN Online platform, de website en e-mail of communicatie via andere mobiele applicaties. Deze informatie wordt gebruikt voor analyse van de effectiviteit van onze website, het JOHAN Online Platform en voor marketingdoeleinden.

Wat doen we met Persoonsgegevens van kinderen?

JOHAN Sports verzamelt af en toe Persoonsgegevens van atleten die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. Ouders of voogden van een minderjarige moeten toestemming geven voor de gegevensverstrekking door deze minderjarige en de verwerking hiervan door JOHAN Sports. Als een ouder of voogd van mening is dat zijn of haar kind zijn toestemming voor de verstrekking van Persoonsgegevens en de verwerking hiervan door JOHAN Sports, informeer ons dan via privacy@johan-sports.com of via het contactformulier op onze website.

De Persoonsgegevens die JOHAN Sports verzamelt van kinderen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt is overeenkomstig de data genoemd onder ‘Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?’. Alle rechten zijn van toepassing op kinderen en Betrokkenen kunnen ten alle tijden hun toestemming intrekken en een verzoek indienen voor de verwijderingen van hun Persoonsgegevens.

Omdat voor kinderen bijzondere bescherming van hun Persoonsgegevens vereist is, omdat zij minder bewust zijn van de risico’s, gevolgen, de geboden waarborgen en hun rechten in verband met de verwerking van Persoonsgegevens, wordt de Persoonsgegevens van kinderen niet gebruikt voor marketingdoeleinden of voor het aanmaken van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen. Ook worden geen afbeeldingen of audiovisueel materiaal getoond zonder expliciete voorafgaande toestemming van ouders of voogden aan JOHAN Sports.

 

Hoe verzamelen wij Persoonsgegevens?

JOHAN Sports gebruikt Persoonsgegevens of Betrokkenen om de team en individuele fysieke belasting en prestatie, fysieke capaciteit en tactische prestatie van (een) Betrokkene(n) te onderzoeken en/of analyseren door middel van deze data. Meer in het bijzonder gebruikt JOHAN Sports jouw data ten behoeve van:

 • Identificatie en authenticatie: wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om jouw identiteit te verifiëren wanneer jij toegang vraagt en gebruik maakt van onze diensten. Dit omvat alle informatie betreffende jouw account om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Het bijhouden van jouw fysieke belasting, capaciteit en prestatie, evenals jouw tactische prestatie en het verstrekken van een op deze data gebaseerd advies: we verzamelen jouw Persoonsgegevens door het gebruik van de JOHAN Sports uitrusting en het JOHAN Sports Online Platform om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Informatie die JOHAN Sports voor deze doeleinden verzamelt van atleten die gebruik maken van de JOHAN Sports uitrusting is jouw naam, geboortedatum, club lidmaatschap, team, spelerspositie, hartslag, GPS coördinaten, informatie over de (door atleten waargenomen) gezondheid.
 • Het verstrekken van informatie aan jou over onze producten en diensten, inclusief productontwikkeling, productaanbiedingen, evenals evenementen waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor jou: de informatie die wij voor deze doeleinden van jou verzamelen is jouw naam, email adres, postadres, taal, gebruikersnaam, aankoop data, betalingsinformatie waaronder krediet en betaalgegevens en (klanten)ondersteuningsverzoeken.
 • Het verstrekken van (klanten)ondersteuning en dienstverlening: JOHAN Sports gebruikt Persoonsgegevens om ondersteuning te geven bij het gebruik van JOHAN Sports producten en diensten. Als technische ondersteuning wordt gegeven is incidenteel toegang tot Persoonsgegevens vereist. Toegang tot deze gegevens wordt niet geregeld in deze Privacy Verklaring, maar in de geldende overeenkomsten, zoals de Overeenkomst Verantwoordelijkheid Gegevensverwerking en/of de Algemene voorwaarden.
 • Verwerking van jouw sollicitatie: wanneer jij solliciteert voor een baan bij JOHAN Sports verzamelen wij jouw gegevens ten behoeve van ons wervingsproces. Deze door jou beschikbaar gestelde gegevens kunnen gedeeld worden door interne personeelsmedewerkers die deelnemen in het werkingsproces. Deze data wordt verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Persoonsgegevens die wij verzamelen zijn de gegevens die door jou verstrekt zijn, zoals jouw naam, telefoonnummer, (email)adres, leeftijd, arbeidsgeschiedenis, motivatiebrief, curriculum vitae, opleiding en andere kwalificaties.

 

Wat is ons beleid voor het delen van Persoonsgegevens?

JOHAN Sports zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of leasen zonder jouw toestemming. JOHAN Sports kan jouw Persoonsgegevens aan zakenpartners en dienstverleners verstrekken ten behoeve van de ondersteuning van haar bedrijfsactiviteiten. Zakenpartners en dienstverleners omvatten productiebedrijven, consultancy dienstverleners, IT-dienstverleners, koerier-, post- en transportbedrijven en overheidsorganisaties. Zakenpartners en dienstverleners zijn vereist gegevens welke zij van of namens JOHAN Sports verkrijgen, geheim en veilig te houden en niet gebruiken voor enig ander doeleind dan de doeleinden voor welke de gegevens aan hen ten beschikbaar zijn gesteld.

 

Welke cookies en andere technologieën gebruiken wij?

ALs je de JOHAN Sports website of het JOHAN Online Platform gebruik kunnen wij automatisch jouw gegevens verzamelen door het gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje data dat vanaf een webserver wordt verzonden naar jouw browser, en dan op jouw apparaat wordt bewaard terwijl jij op onze website surft of gebruik maakt van het JOHAN Online Platform.

De cookies die JOHAN Sports gebruikt, evenals het bewaren van IP-adressen, is strikt beperkt tot het noodzakelijke gebruik ervan voor het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van onze website en het JOHAN Online Platform, de authenticatie van jou als gebruiker, jou toestaan toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gebruikersaccount(s) en om het verkeer op onze website en het JOHAN Online Platform gelijkmatig te verdelen.

JOHAN Sports maakt ook gebruik van cookies om haar dienstverlening te verbeteren en om informatie te verkrijgen over de tijd, datum en duur van jouw gebruikerssessie. Dit helpt ons om onze (klanten)ondersteuningsdiensten te verbeteren.

JOHAN Sports gebruikt verder cookies om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze website en het JOHAN Online Platform. Deze cookies aggregeren informatie om ons inzicht te geven hoe jij onze website en het JOHAN Online Platform gebruikt, en het verkeer dat gegenereerd wordt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking heb jij het recht om om een kopie te vragen van jouw Persoonsgegevens die door JOHAN Sports bewaard worden. JOHAN Sports moet binnen 20 dagen aan jouw verzoek voldoen.

Je kan:

 • op verzoek toegang tot en een kopie van je data krijgen in een bruikbaar elektronisch formaat;
 • JOHAN Sports verzoeken incorrecte en incomplete gegevens te verzoeken;
 • JOHAN Sports verzoeken je gegevens te verwijderen of de gegevensverwerking te beëindigen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het verwerkingsdoel;
 • Bezwaar maken tegen het verwerken van jouw gegevens die door JOHAN Sports worden verwerkt op een gerechtvaardigde grondslag.

Je het ook het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het gebruik van jouw Persoonsgegevens in te trekken. Als jij je toestemming voor het gebruik van jouw Persoonsgegevens intrekt heeft dit geen effect op de rechtmatigheid van de verwerking over de voorafgaande verwerkingsperiode waarvoor je toestemming hebt gegeven. Ieder verzoek voor een kopie van jouw gegevens moet schriftelijk worden gericht tot de afdeling Legal. Als jij ervan overtuigd bent dat JOHAN Sports niet in overeenstemming heeft gehandeld met jouw rechten op de bescherming van je gegevens, kun je contact opnemen met de afdeling Legal.

 

Hoe beveiligen we jouw data?

Johan Sports heeft de intentie jouw Persoonsgegevens te beschermen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van jouw Persoonsgegevens te bewaken, in het bijzonder tegen een inbreuk die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang to doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van authenticatie, hashing en encryptie om jouw Persoonsgegevens veilig te stellen. We eisen ook van onze zakenpartners en dienstverleners dat zij deze gegevens beschermen tegen het ongeautoriseerd delen en gebruiken, alsook tegen ongeautoriseerde toegang tot de gegevens.

 

Wat doen we met sociale media, publieke forums en links naar andere websites?

JOHAN Sports kan sociale media functies ter beschikking stellen om het voor jou mogelijk te maken informatie te delen binnen jouw sociale netwerk(en) en te interacteren met JOHAN Sports op sociale media websites. Het gebruik van deze functies kan resulteren in het verzamelen van gegevens over jou, die kunnen worden gedeeld. Het privacybeleid van deze social-mediawebsites kan jou meer informatie geven over de gegevens die zij over jou kunnen verzamelen en delen.

 

Wat doen we in het geval van gegevensoverdracht?

Als JOHAN Sports jouw data internationaal overdraagt, in overeenstemming met de juridische vereisten, verzekeren wij dat jouw Persoonsgegevens adequaat worden verwerkt overeenkomstig deze Privacy Statement.

 

Wat te verwachten als er veranderingen worden aangebracht in deze Privacy verklaring?

JOHAN Sports behoudt het recht om op ieder moment verbeteringen, veranderingen of wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. De herziene Privacyverklaring zal worden geplaatst op de website van JOHAN Sports. Aanvullend, zal de herziene Privacyverklaring gedurende 30 dagen aangekondigd worden gegeven op de homepage. Als je niet schriftelijk bezwaar maakt tegen deze veranderingen binnen een periode van 30 dagen, betekent dit dat je hebt ingestemd met de herziene Privacyverklaring.

 

Toezichthouder bescherming Persoonsgegevens

Als jij een inwoner bent van de EU/EEA en je wilt je zorgen uiten over het gebruik van jouw Persoonsgegevens door JOHAN Sports, kun je direct vragen en/of klachten aan onze afdeling Legal richten: privacy@johan-sports.com. Ook kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Als je vragen hebt over het JOHAN Sports privacy beleid of het gebruik van jouw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via privacy@johan-sports.com of per post naar:

 

JOHAN Sports B.V.

Hoeksteen 54C

2132 MS Hoofddorp

The Netherlands

 

 

COPYRIGHT JOHAN Sports B.V. [1 April 2019]

Deze algemene voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet – geheel of gedeeltelijk – door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JOHAN Sports B.V. worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.